Cele CIS Konin

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Koninie jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

 

 

kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznym;

 

 

nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;

 

 

naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez mozliwość osiągniecia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

 

 

uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

 

CIS Konin

Kto może skorzystać z pomocy CIS Konin

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

 

 

bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 

 

uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 

 

naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez mozliwość osiągniecia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

 

 

uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 

chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 

długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 

zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 

uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 

osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

CIS Konin

Kto nie może skorzystać z pomocy CIS Konin

Osobami, które nie mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym są osoby mające prawo do:

 

Q

zasiłku dla bezrobotnych;

 

Q

zasiłku przedemerytalnego;

 

Q

świadczenia przedemerytalnego;

 

Q

renty strukturalnej;

 

Q

renty z tytułu niezdolności do pracy;

 

Q

emerytury.

 

CIS Konin