WAKAT

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MISJA

Szerokie spektrum pomocy jaką stara się swoich uczestników otoczyć CIS polega m.in. na wybraniu właściwego i indywidualnie dopasowanego kierunku aktywizacji zawodowej. Biorąc pod uwagę możliwości, predyspozycje i kompetencje samych zainteresowanych staramy się dobrać dla nich najbardziej właściwy kierunek przyuczenia zawodowego ufając, że pomoże im to w swobodnym i szybkim powrocie na rynek pracy.

Cele

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Koninie jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

 

 
kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznym;

 

 
nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;

 

 
naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez mozliwość osiągniecia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

 

 
uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi

 

CIS Konin

Dane adresowe

Legionów 10
62-510 Konin
e-mail: fundacjawakat@gmail.com
NIP: 665-300-66-08

Prezes Fundacji Wakat

Kierownik CIS