Nasze Centrum Integracji Społecznej to pierwsza w Koninie placówka, której celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionym od alkoholu czy narkotyków oraz bezdomnych. Pomoc znajdą u nas również osoby chore psychicznie czy zwalniane z zakładów karnych.

Uczestnikiem CIS można być dwanaście miesięcy i w razie potrzeby przedłużyć ten pobyt o dodatkowe sześć miesięcy, czyli łącznie półtora roku. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są między innymi warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych. Każdy uczestnik może też skorzystać z indywidualnych porad psychologa, socjoterapeutek, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego.

Podopieczni Centrum biorą udział w różnych zajęciach, również takich prostych jak wspólne śpiewanie, przygotowanie posiłków, malowanie, co służy ich wzajemnemu poznaniu się i integracji. Służy to budowaniu zaufania, odwagi, śmiałości i odpowiedzialności. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych i otrzymują za swój udział w zajęciach świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.